Baholash mezonlari

Maxsus baholash mezonlari

Maxsus fanlar bo’yicha kirish imtihonlarini o’tkazish uchun dastur va baholash mezonlari

5A230201-MENEJMENT (Turizm, mehmonxona biznesi va ommaviy tadbirlar)

 1. “Menejment” fani

Menejmentning rivojlanish bosqichi: tarixi va buguni

“Menejment” fanining maqsad va vazifalari. Menejment rivojlanishining tarixiy shartlari. Zamonaviy o’zbek boshqaruvining xususiyatlari. Menejmentning vujudga kelishi. Mexanizasiyalashtirilgan ishlab chiqarishni rivojlantirish. Bozor subyektlarining ko’pligi, hajmining o’sishi va bozor munosabatlarining mustahkamlanishi. Raqobatning o’sishi va bozor iqtisodiyotining barqarorligi, boshqaruvning professional yondashuviga bo’lgan ehtiyojdan kelib chiqadi. Yirik korporasiyalarda yuzaga keladigan va maxsus xodimlar tomonidan bajariladigan ishlar hajmi va murakkabligining oshishi. Mulkni aksiyadorlar orasida to’plash, aksionerlik investisiyalarini boshqarishning yangi vazifalari. Tadbirkorlarning sanoat inqilobi davrida yaratilgan texnologiyalardan foydalanishga bo’lgan urinishlari. Ilmiy boshqaruv maktabi. Klassik yoki ma’muriy maktab. Inson munosabatlarini boshqarish maktabi. Alohida fanlar yoki bixevioristik maktab.

Menejment fanlari maktabi yoki miqdoriy usul. Vaziyatga oid yondashuv. Tizimlar yondashuvi. Prosessual yondashuv. Mamlakat boshqaruvining rivojlanishi. Xorijiy menejment modeli. Amerika boshqaruv modeli. Yaponiya boshqaruv modeli. G’arbiy Yevropa boshqaruv modeli.

Boshqaruvning nazariy asoslari

Menejment va boshqarish. Moliyaviy menejment. Innovasiyalarni boshqarish. Savdo menejmenti. Boshqaruv mohiyati va tizimi (menejment). Boshqaruv tizimining boshqarish va boshqariladigan quyi tizimlari. To’g’ridan-to’g’ri ulanish. Teskari aloqa. Boshqaruv tizimining tuzilishi. Nisbiy boshqaruv usullari. Ilmiy yondashuvlar va boshqaruv mezonlari. Boshqaruv usullari. Ma’muriy yondashuv. Ishlab chiqarish imkoniyatlarini oshirish. Dinamik yondashuv. Integrasion yondashuv. Kompleks yondashuv. Marketing jihatdan yondashuv. Normativ yondashuv. Axloqiy yondashuv. Prosessual yondashuv. Tizimli yondashuv. Vaziyatga oid yondashuv. Muammoli yondashuv. Boshqaruv mezonlari. Mehnat taqsimoti mezonlari. Vakolat va javobgarlik mezonlari.

Intizomiy mezonlar. Yakka hukmronlik mezonlari. Birdamlik va harakat mezonlari. Shaxsiy manfaatlarni bo’ysundirish mezonlari. Xodimlarni rag’batlantirish mezonlari.

Markazlashtirish mezonlari. Zanjir reaksiyasi mezonlari. Tartib mezonlari. Adolat mezonlari. Xodimlarning barqarorligi mezonlari. Tashabbus mezonlari. Korporativ ruh mezonlari. Boshqaruv usullari. Iqtisodiy boshqaruv usullari. Ma’muriy boshqaruv usullari. Ijtimoiy-psixologik boshqaruv usullari.

Mehnatni boshqarish usullari

Ishni boshqarish tabiati. Iqtisodiy o’sishning turli bosqichlarida mehnatni boshqarish turlari. Mehnatni boshqarish usullari (F.Teylor bo’yicha). Ishni texnokratik boshqarish. Sanoatda bandlik va mehnat munosabatlarini o’rnatishning umumiy mezonlari. D. MakGregorning “X” va “Y” nazariyalari. Mehnatni innovasion boshqarish. Mehnatni innovasion boshqaruvga o’tkazishning asosiy omillari va shartlari. Korporasiyalarda “sifat to’garaklari” ishchi guruhlarini tashkil qilish.

Boshqaruv texnologiyasi

Boshqarish jarayoni. Boshqaruv funksiyalari. Rejalashtirish. Maqsadlar. Tashkilot. Motivasiya. A. Maslou g’oyasi bo’yicha ehtiyojlar iyerarxiyasi. Muvofiqlashtirish. Boshqaruvda axborot va aloqa. Tashkilot va atrof-muhit o’rtasidagi kommunikasiyalar. Ishlab chiqarish bo’limlaridagi kommunikasiyalar va bosqichlarni boshqarish. Shaxslararo muloqot. Bo’limlararo kommunikasiyalar. Norasmiy kommunikasiyalar. Kommunikasiya jarayoni. Kommunikasiya tarmoqlarining namunalari. Boshqaruv qarorlari. Qaror ijrosini tashkil etish. Qarorning bajarilishini nazorat qilish, faoliyat va qarorga tuzatish kiritish. Qarorning bajarilishini baholash.

Tashkilot va boshqaruv

Tashkilot tushunchasi va ularning tavsifi. Tashkilotning hayot sikli. Tashkilotlarning ichki muhiti. Tashkilotlarning tashqi muhiti. Tashkilot ichki va tashqi muhitining omillari va o’zgarishlari. Tashkilotlar faoliyatini guruhlash. Tashkiliy tuzilmalar turlari. Tashkilotning tashkiliy tuzilmasi. Mehnatning gorizontal bo’linishi. Mehnatni vertikal ravishda taqsimlash.  Oddiy yoki yo’nalishli tuzilma. Boshqaruvning tashkiliy tuzilmasi. Oddiy (yo’nalishli) tashkiliy tuzilma. Boshqaruvning yo’nalishli-shtab tuzilmasi. Boshqaruvning matrisali tuzilmasi.

o’linma (yoki alohida) tashkiliy tuzilma. Mahsulotlarning tashkiliy tuzilishi. Mintaqaviy tashkiliy tuzilma. Iste’molchiga yo’naltirilgan tashkiliy tuzilma. Boshqaruvning kombinasiyali tuzilmasi. Asosiy tashkiliy-huquqiy shakllar. Mas’uliyati cheklangan jamiyat. Qo’shimcha mas’uliyatli jamiyat. Aksiyadorlik (ulushli) jamiyati. Sho’ba va bog’lovchi jamiyatlar. Davlat unitar korxonalari. Notijorat tashkilotlar. Jamiyat kooperativlari. Kartel. Sindikat. Trest. Konsern. Konsorsium.

Sanoat xoldinglari. Tadbirkorlik hamjamiyatlari. Virtual korporasiya.

Tashkilot rivojlanishining zamonaviy tendensiyalari. Tarmoqli tashkilotlar. Korxonalarning yangi turlari. Boshqaruvning samaradorligi.

Zamonaviy menejer

Menejer: umumiy tushuncha, shaxsiy va professional xususiyatlar, vazifalar. Korxona menejerlari darajasi.

Menejer va yetakchi. Yetakchining an’anaviy konsepsiyasi. Menejer va yetak o’rtasidagi farq. Yetakchilik xususiyatlari nazariyasi. Yetakchilik xulq-atvori konsepsiyasi.  Vaziyatga oid yetakchilik konsepsiyasi. Tannenbaum-Shmidt yetakchilik xulq-atvori kontinuumi (cheksizlik). Vaziyatga oid yetakchilik modellari (F. Fidler). Xersi va Blansharning vaziyatga oid yetakchilik modeli. Xauz va Mitchell g’oyasi bo’yicha yetakchilikning “yo’l-maqsad” modeli. Vrum-Yetton-Yago g’oyasi bo’yicha qaror qabul qilish modeli. Yetakchilikning yangi konsepsiyalari. Xususiyatli yetakchilik konsepsiyasi. Favqulodda qobiliyatga doir yetakchilik konsepsiyasi. Tubdan o’zgaruvchan yetakchilik konsepsiyasi. Menejer usuli. Boshqaruv usullarining tarkibi. Boshqaruvning demokratik usullari. Xizmat etikasi va odob-axloq qoidalari (etiket). Menejer imiji. Imij tushunchasi. Tadbirkorlik etikasi. Nutq madaniyati. Tadbirkor etiketining milliy xususiyatlari.

Boshqaruvni tashkil qilish

Boshqaruv ishi: xususiyatlari, o’ziga xosliklari, turlari. Evristik ish. Ma’muriy ishlar. Operatorning ishi. Boshqaruv ishini ilmiy tashkil etish. Rahbariyatning o’z-o’zini boshqarishi. Menejment tomonidan vaqt va imkoniyatlardan mustaqil foydalanish. O’z sog’lig’ini saqlash va mustahkamlash. Ongli boshqaruv. Ishda ham, hayotda ham qiyinchiliklarni yengib o’tish. O’z-o’zini boshqarish sikli. Maqsadni aniqlash. Ish qobiliyatining o’rtacha statistik o’zgarishlari. Ma’lumot bilan ishlash. Telefon orqali muloqotlar. Yozishmalarni oqilona amalga oshirish. Menejer faoliyatini rejalashtirish va uni tashkillashtirish vositalari.

Guruh dinamikasi

Jamiyat tushunchasi, turlari va rivojlanish bosqichlari. Mehnat jamoasi. Ta’sir va ustunlik. Majburlikka asoslangan boshqaruv. Mukofotlashga asoslangan boshqaruv. Ekspertlar boshqaruvi. Namunaviy va xarizmatik boshqaruv. Qonuniy boshqaruv.

Resurslarga ega bo’lishga asoslangan boshqaruv. Axborot olish va undan foydalanishga asoslangan boshqaruv. Ziddiyatlarni boshqarish. Qarama-qarshiliklar funksiyasi. Ichki ziddiyat. Shaxslararo ziddiyat. Shaxs va guruh o’rtasidagi ziddiyat.

Guruhlararo ziddiyat. Kartografik usul. Qarama-qarshiliklar xaritasi. Nizolarni hal qilishning tuzilma usullari. Nizolarni hal qilishning shaxslararo usullari. Xodimlarni boshqarish. Xodimlarni tanlash.

Xodimlarni tanlashning ichki va tashqi manbalarini taqqoslash. Menejerning tadbirkorlik xususiyatlarini baholash. Avtoritar boshqaruv. Xodimlardan foydalanish.

Korxona quvvatini boshqarish

Korxona quvvatini boshqarish texnologiyalari bosqichlari. Korxona quvvati va uning bozordagi ulushidan foydalanish samaradorligi va dinamikasi tuzilmasini baholash. Korxona quvvati raqobatbardoshligini baholash. Korxonaning iqtisodiy quvvati. Korxona quvvati zaxiralari va yo’qotishlarini tahlil qilish. Korxona quvvati raqobatbardoshligini oshirish strategiyasi va taktikasini tanlash. Tanlangan strategiya va taktikaga asoslangan holda korxona quvvatining raqobatbardoshligini amalga oshirish bo’yicha tadbirlarni o’tkazish. Korxona quvvatining raqobatbardoshligi. Indikator usuli. Matrisali usul.
Korxona quvvati imkoniyatini belgilash matrisasi. Korxona quvvati samaradorligi zaxiralari. Korxona quvvati raqobatbardoshligi tarkibi va dinamikasi.

 1. «TURIZM: NAZARIYa VA AMALIYoT»

«Turizm: nazariya va amaliyot» faniga kirish

“Turizm: nazariya va amaliyot” fanining maqsad va vazifalari. Turizm tarixi. O’zbekistonda turizmning rivojlanish bosqichlari. Turizmni o’rganishda asosiy yondashuvlar.

Xalqaro turizm bozorining rivojlanish tendensiyalari

Xorijiy mamlakatlar tomonidan berilgan turizm haqidagi tushunchalar. Dunyoda turizmning rivojlanishi holati. Turistik xizmatlar xalqaro bozorining rivojlanish tendensiyalari.

Sayohatchilar va sayyohlar haqidagi tushunchalarning mohiyati

Turizmning rivojlanish bosqichlari tarixi. Sayohatchilar va sayyohlar haqida tushunchalar. Sayohatchini turistdan ajratib turadigan asosiy farqlar. Qadimgi sayohatlar va ziyoratlar. Birinchi sayohatchilar tarixi. Tomas Kuk – zamonaviy turizm asoschisi. Ziyoratchi olimlar. Turizm bilan bog’liq O’rta Osiyo olimlari.

Turizm klassifikasiyasi va turlari

Turizm klassifikasiyasi va turlari. Kirish turizmi. Chiqish turizmi. Xalqaro turizm. Tarixiy yodgorliklar turizmi. Arxeologik turizm. Rekreasion turizm.
Sog’lomlashtirish turizmi. Diniy turizm. Ekoturizm. Gastronomik turizm. Harakatlanish usullari. Havo transporti. Dengiz transporti. Temir yo’l transporti. Faol va passiv turizm xususiyatlari. Turistik-rekreasion klasterni shakllantirish.

Turizm sohasidagi manbalar

Turizm manbalarining tabiati. Turizm manbalarini guruhlash. Tabiiy turizm manbalari. Madaniy-tarixiy manbalar. Turistik axborot manbalari. Turizmning ijtimoiy-iqtisodiy manbalari. Turistik akvatoriya. YuNESKO tomonidan himoyalangan inshootlar. Dunyoning yangi mo’jizalari. Attraksionlar. Stadionlar. Festival va marosimlar. Turizm manbalarining klassifikasiyasi.

O’zbekistonning tarixiy shaharlarida turizmni rivojlantirishning o’rni

O’zbekistonda turizmni rivojlantirishda tarixiy shaharlarning o’rni. «Sharqning ko’hna yodgorliklari». Butunjahon merosi. Tarixiy va me’moriy yodgorliklarga ega O’zbekiston shaharlari. Toshkent, Samarqand, Buxoro, Xiva, Shahrisabz, Termiz va Farg’onadagi tarixiy va me’moriy obyektlar. YuNESKO ro’yxatiga kirgan O’zbekistonning tarixiy shaharlari.

Turistik xizmatlar va mahsulotlar

Turistik xizmatlar. Turistik mahsulotlar. Tur. Turistik to’plam. Individual sayohat. Guruh sayohati. Kompleks xizmat. Foydalanuvchi tur. Inklyuziv tur.
“4C” turistik xizmatlar tavsifi. Xizmat ko’rsatish darajalari va xizmatlar to’plami.

Turizmda joylashtirish xizmatlari

Joylashtirish industriyasi. Mehmonxona. Mehmonxona industriyasi. Turizmda obyektlar va xizmatlar qulayligi. Mehmonxonalar turlari va klassifikasiyasi. Yevropa klassifikasiyalash tizimi.

Fransiyaning klassifikasiyalash milliy tizimi. Hind klassifikasiyalash tizimi. Germaniyaning klassifikasiyalash tizimi.

Turizm sohasida ovqatlanish xizmatlari

Umumiy ovqatlanish industriyasi. Turizm sohasidagi turistik xizmatlar. Turizmda umumiy ovqatlanish usullari. Turizmda ovqatlanish xizmatlari turlari va klassifikasiyasi. Umumiy ovqatlanish korxonalari turlari va klassifikasiyasi. Xizmat turlari. Stollarga xizmat ko’rsatish.

Turizmda transport xizmatlari

Turizmda transport xizmatlari. Yo’lovchi tashish tarixi. Transport xizmatlari klassifikasiyasi. Turizmda transport. Transport jihatdan ta’minlash. Transport kompaniyalari. Aviakompaniya.
Temir yo’l sanoati. Avtobus sanoati. Avtomobil. Kruiz sayohati sanoati. “O’zbekiston havo yo’llari”. “O’zbekiston temir yo’llari”. Chiptalarni bron qilish. Transport yo’nalishlarini ishlab chiqish. Turizmda transport xizmatlari qulayligi darajasi va turlari. Sayyohlarga transport xizmatlari.

Xizmat ko’rsatish jarayonlariga qo’llanma

Xizmat ko’rsatuvchi xizmatlarning asoslari. Yo’riqnomalar va ekskursiyalarning tabiati va tasnifi. Ekskursiya uskunalari. Ekskursiya xizmati. Turistik qo’llanmaning vazifalari. Ekskursiyalarni shakllantirish. Nutq qo’llanmalari madaniyati – qo’llanmalar. Turistik va ekskursiya xizmatlarining asoslari va huquqiy normalari. Qo’llanma talablari. Ekskursiya xizmatlarida qo’llanmalar va ekskursiyalarni baholash usullari.

Gid-ekskursovod xizmatlarini amalga oshirish jarayonlari

Gid-ekskursovodlar xizmatlari asosi. Gid va ekskursiyalar xarakteri va klassifikasiyasi. Ekskursion texnika. Ekskursion xizmat ko’rsatish. Gid-sayyoh vazifalari. Ekskursiyalarni shakllantirish. Gid-ekskursovodlarning nutq madaniyati. Turistik va ekskursion xizmatlarning huquqiy me’yorlari va asoslari. Gidga bo’lgan talablar. Ekskursion xizmatlarda gid va ekskursiyalarni baholash usullari.   

Turizm turlarini rivojlantirish texnologiyasi

Turistik xizmatlarni loyihalashtirish va ishlab chiqish. Turistik mahsulotni hisoblash jarayoni. Turistik yo’nalishlarning rivojlanish bosqichlari. Turning yo’riqnomasi va texnologik xaritasini tuzish. Turistik jadval va yo’nalishni tuzish. Turistik yo’nalishlarning turlari. Turistik yo’nalishlar usullari va klassifikasiyasi. Turistik yo’nalishlarni rivojlantirish tamoyillari. Turistik yo’nalishlarning rivojlanish bosqichlari.

Turizm industriyasi va infratuzilmasi

Turizm industriyasi, infratuzilmasi tushunchalarining mohiyati va mazmuni. Turoperatorlar va turagentliklar faoliyati. Sayyohlarning to’laqonli yaxshi dam olishi uchun infratuzilma. Turizm infratuzilmasini rivojlantirish chora-tadbirlarini o’rganish.

Ekoturizm va zamonaviy tendensiyalar taraqqiyoti

Ekologik turizmning maqsad va vazifalari. Ekoturizmning mohiyati. Ekoturizmning iqtisodiyot rivojidagi o’rni va roli. Ekoturizmning xalqaro bozori. Ekoturizmning iqtisodiy rivojlanishdagi roli. Ekoturizm rivojlanishining zamonaviy tendensiyalari. O’zbekiston geografiyasining turistik jozibasi. Davlat qo’riqxonalari. Milliy bog’lar. Maxsus byurolar. Tabiiy yodgorliklar. O’zbekiston Respublikasining ekoturistik hududlari.

Gastronomik turizmni rivojlantirish istiqbollari

Gastronomik turizm. Gastronomik turizmni rivojlantirish turlari, maqsadlari va vazifalari
O’zbekistonda gastronomik turizmni shakllantirishning o’ziga xosligi. O’zbekistonda gastronomik turizmni rivojlantirishda milliy taomlarning turlari. Mahalliy oshxona. Gastronomik turizmni rivojlantirish istiqbollari.

Qishloq turizmini rivojlantirishning xalqaro tajribasi

Qishloq turizmi. Dunyoda qishloq turizmining shakllanishi. Qishloq turizmini rivojlantirishning xalqaro modellari va ularni O’zbekiston sharoitida qo’llash. Qishloq turizmini rivojlantirish bo’yicha Yevropa dasturlari. Qishloq turizmining rivojlanish bosqichlari. Qishloq turizmini rivojlantirishda strategik rejalarni ishlab chiqish yo’llari.

Turizmni boshqarishning tashkiliy tuzilmasi va marketingi

Turizmni boshqarishning xorijiy modellari. O’zbekistonda turizm komplekslarini boshqarishning tashkiliy tuzilmasi. Turizmni boshqarish tuzilmasi. O’zbekiston turistik kompleksini boshqarishning tashkiliy tuzilmasi. Turizm menejmenti samaradorligi. Turizm bo’yicha menejerlar. Turizmda zamonaviy boshqaruv faoliyati.

Xalqaro turistik tashkilotlarning O’zbekistondagi o’rni

Turizm sohasining xalqaro tashkilotlari. O’zbekistonda turizmni rivojlantirishda xalqaro tashkilotlarning o’rni. Butunjahon sayyohlik va turizm kengashi. Butunjahon sayyohlik agentliklari uyushmalari federasiyasi. Havo transporti xalqaro uyushmasi. Turizm bo’yicha ilmiy mutaxassislar xalqaro uyushmasi. Sayyohlik agentliklari xalqaro uyushmasi. Mehmonxonalar xalqaro uyushmasi.

Turizm sohasidagi davlat boshqaruvi yo’nalishlari

Turizm sohasidagi davlat boshqaruvi yo’nalishlari va mexanizmlari. Turizmni davlat boshqarishi funksiyalari va usullari. O’zbekiston Respublikasida turizm sohasida qabul qilingan qaror va farmonlar xronologiyasi.

O’zbekistonda xalqaro turizmning rivojlanishi

Xalqaro turizm. “Buyuk ipak yo’li” va xalqaro turistik yarmarkalarining xalqaro turizmni rivojlantirishdagi o’rni. Sayyohlar oqimini ta’minlovchi asosiy davlatlar. Xalqaro va ichki turizm bozorlari.

Xalqaro turizmning O’zbekiston iqtisodiyotiga ta’siri.

O’zbekistonda xalqaro turizmning rivojlanish holati. Turizm xizmatlarini lisenziyalash, sertifikatlash va standartlashtirish. Turistik biznes faoliyati lisenziyasini olish uchun davlat tomonidan qo’yilgan talablar.

Turizmni rivojlantirish davlat qo’mitasining talab va shartlariga rioya etilishini nazorat qilish huquqi. Turizmda sertifikatlash turlari. Turizmda standartlashtirish jarayonining mohiyati.

Turizm sohasidagi xalqaro huquqiy va me’yoriy hujjatlar

Turizm xavfsizligi tamoyillari. Xalqaro turizmda sayyohlarning xavfsizligini ta’minlash uchun xalqaro huquqiy va me’yoriy hujjatlar. O’zbekiston Respublikasi qonunchiligida sayyohlar hayoti xavfsizligining ta’minlashi. Xalqaro turizmni rasmiylashtirishga oid hujjatlar.

Asosiy adabiyotlar

O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016 yil 2 dekabr PF-4861-sonli “O’zbekiston Respublikasining turizm sohasini jadal rivojlantirishni ta’minlash chora-tadbirlari to’g’risida”gi Farmoni. O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 5 iyun 355-sonli “Turoperator va mehmonxona xizmatlarini sertifikatlashtirish tartibi to’g’risidagi nizomni tasdiqlash haqida”gi Qarori.

O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016 yil 2 dekabrdagi PQ-2666-sonli “O’zbekiston Respublikasi turizmni rivojlantirish davlat qo’mitasi faoliyatini tashkil etish to’g’risida”gi Qarori.

O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 5 yanvar PF-5611-sonli “O’zbekiston Respublikasida turizmni jadal rivojlantirishga oid chora-tadbirlar to’g’risida”gi Farmoni

Yuldashev N. K., Mirsaidova S. X., Goldman Ye. D. Innovasionniy menedjment. Uchebnik. – Tashkent: SGEU, 2011. – 312 s.

Yuldashev N. K. Strategicheskiy menedjment. Uchebnoye posobiye. – T.: TGUU, 2012. – 250 s.

Yuldashev N. K., Nabokov V. I. Teoriya upravleniya. Shkolniye uchebniki. – Tashkent, 2012.

Sharifxodjayev M., Yabdullayev. Upravleniye. Uchebnik. – T.: Instruktor, 2002. – 464 s.

«Innovasionnaya ekonomika po tipu ekonomiki» / Pod obщyey red. A. N. Folomeva. – M.: RANS, 2008. – 388 s.

Qo’shimcha adabiyotlar

Bagiyev G. L., Tarasevich V. M., Ann X. Marketing. Uchebnik.  – SPb: Piter, 2009.  – 736 s.

Barisheva A. V. Ya doktor Innovasii: Uchebnoye posobiye. Boldin K. V., Ya doktor uggi.  – M.: Dashkov i K. – 2008. – 382 s.

Vesnin V. R. Upravleniye v sxeme i prosrocheno: Uchebnoye posobiye. – M.: Prospekt, 2009. – 120 s.

 1. N. Ogoleva Innovasionniy menedjment: Uchebnoye posobiye Pod red. d. e. n., prof. L. N. Ogolevoy. – M.: INFRA-M, 2006. – 238 s.

Urokov A., Fedotov I. V. Model i optimizasiya modeley upravlencheskix resheniy. Uchebnaya derevnya. – M.: Delo ANX, 2009. – 240 s.

Tuxliyev I. S., Xayitboyev R., Ibodullayev N. Ye., Amriddinova R. S. Osnovi turizma. Uchebnoye posobiye. – S.: SamISI, 2010. – 247 s.

Tuxliyev I. S., Xayitboyev R., Safarov B. Sh., Tursunova G. R. Osnovi turizma. Shkolniye uchebniki. Ministerstvo visshego i srednego spesialnogo obrazovaniya Respubliki Uzbekistan – T.: Nauka i texnologii, 2014. – 332 s.

 1. Tuxliyev, T. Abdullayeva. Upravleniye i organizasiya biznesa v turizme Uzbekistana. – T.: Gos. nauch. izd-Nasionalnaya ensiklopediya Uzbekistana, 2006. – 367 s.

Charlz A. Gyoldner, JR Brent Ritchie. Prinsipi turizma, praktiki, filosofii. – Nyu-Djersi: John Viley & Sons, 2012. – 514 s.

Kristofer Xollouey, Kler Xamfris, Rob Devidson. Biznes turizma. – Velikobritaniya: Pirson Edukeyshn, 2009. – 793 s.

Tuxliyev I. S., Xayitboyev R., Safarov B. Sh., Tursunova G. R. Osnovi turizma. Uchebnik. – Tashkent, 2014. – 389 s.

Baltabayev M. R., Tuxliyev I. S., Safarov B. Sh., Abduxamidov S. A. “Turizm: teoriya i praktika”. Uchebnik. – Tashkent, 2018. – 405 s.

5A230201 – BOShQARUV (Xalqaro mehmondo’stlik va turizm)

 1. «Xalqaro menejment» fani bo’yicha

Chet el firmalarini qabul qiluvchi mamlakatda ish sharoitlariga moslashtirish
Chet elda biznes yuritishga rag’batlantirish. Tashqi iqtisodiy faoliyat to’g’risida qarorlar qabul qilish. Chet elda atrof-muhitga moslashish omillari. Jahon bozorida reklama faoliyatini tashkil qilish. Yangi bozorga kirib borishning ilk muammosi. Chet el texnologiyalari va uskunalarini qabul qiluvchi mamlakat sharoitlariga moslashish choralari.

Xalqaro tovarlar, xizmatlar va ishlab chiqarish omillarining harakati va moliyaviy holati. Ishlab chiqarish omillari xalqaro almashinuvining o’ziga xosliklari. Xalqaro kompaniya va transmilliy kompaniya (TMK), ularni boshqarish tizimi. Xalqaro kompaniyalar va ularning shakllari. Milliy kompaniyani TMKga aylantirish jarayoni. TMKning jahon iqtisodiyotidagi o’rni. TMKning samarali ishlashi sabablari. TMKda ishlab chiqarishni tashkil qilishning asosiy shakllari. TMKning xorijiy filiallari. TMKning millatini aniqlashning ahamiyati. TMK va mamlakatlar o’rtasidagi munosabatlar. Kapitalni chiqarish mexanizmlari va TMKning moliyaviy mexanizmlari. Tashqi iqtisodiy faoliyatga kirish shartlarini tanlash uslubiyati. Global va ko’p millatli tarmoqlar. Tashqi bozorda faoliyat turini tanlash. Qabul qiluvchi mamlakat tanlovining bozor xususiyatlari. Tadbirkorlik faolligining mahalliy shartlari. Qabul qiluvchi mamlakatda raqobatbardoshlik omili. Xalqaro kompaniyalarni jalb qilish. Chet ellik sherikni tanlash. Xorijiy sheriklar sifatidagi savdo firmalari. O’tish davri iqtisodiyoti bo’lgan mamlakatlarda sheriklarni tanlashning o’ziga xosliklari. Xalqaro kompaniyalarning davlat bilan aloqalari.

O’z hududidagi xalqaro kompaniyalarga davlat tomonidan yondashuv tamoyillari. Xorijiy filiallarni yaratish maqsadi. Xalqaro kompaniyalarni milliy iqtisodiyotga jalb qilish yo’llari. Xalqaro kompaniyalarning davlat tomonidan tartibga solinishi. Xalqaro kompaniyalarning xalqaro-huquqiy tartibga solinishi.

Xorijiy investisiyalarni rag’batlantirish siyosati. Xalqaro iqtisodiy integrasiyaning xorijiy biznes rivojlanishiga ta’siri. Xalqaro iqtisodiy integrasiya va xalqaro tadbirkorlik. Integrasiya jarayoni dinamikasi ko’rsatkichlari.

Yevropa Ittifoqining savdo siyosati. Yevropa Ittifoqining rivojlanayotgan davlatlar bilan savdo aloqalari. Yevropa Ittifoqida eksport nazorati. NAFTA xalqaro kompaniyalari imkoniyatlari. ASEANning xalqaro imkoniyatlari. Mercer xalqaro kompaniyalari uchun imkoniyatlar. Mustaqil davlatlar hamdo’stligi integrasiyasi. Kompaniya faoliyat ko’rsatadigan mamlakatdan kelib chiqib, boshqaruvning o’ziga xosliklari. Boshqaruv uslubi.

G’arbiy boshqaruv uslubining o’ziga xosliklari. Angliya va Germaniyada boshqaruv usullari. Yaponiya firmalarida g’arb boshqaruvidan foydalanish. Osiyo boshqaruv uslubining o’ziga xosliklari. Yapon boshqaruv uslubi. G’arb mamlakatlarida Yaponiya menejmentidan foydalanish.

Boshqaruv uslubidan qat’i nazar, biznes etiketi. Xalqaro biznesda kadrlar siyosati. Xalqaro menejerning majburiyatlari. Boshqaruvning xalqaro jamoasi. Qabul qiluvchi mamlakatda mahalliy kadrlarni xalqaro kompaniyani boshqarishga o’rgatish usullari. Chet elning xodimlarga ta’siri. Xalqaro kompaniyalarning xorijiy filiallarida rahbarlik lavozimlariga o’tish strategiyasi. Chet elda ishlash uchun xodimlarni tanlash. Chet elda ishlash uchun kadrlarni tayyorlash. Kompaniyaning xorijiy filialidagi mahalliy va fuqaroligini yo’qotgan chet elliklar. Xalqaro boshqaruv tizimida kadrlarni boshqarish. Inson resurslarini milliy va xalqaro boshqarish o’rtasidagi tafovutlar. Xorijiy korxonalarni boshqarish shakllari.

Chet ellik ishchi kuchidan foydalanish sabablari. Xorijga yuboriladigan xodimlarning ba’zi shaxsiy xususiyatlari. Xizmat safaridan keyin vataniga qaytish bilan bog’liq muammolar. Fuqaroligini yo’qotgan chet elliklarga ish haqini to’lash. Xalqaro firma xodimlarini yollash, rivojlantirish va ilgari surish usullari. To’lov tizimi. Xalqaro etika va munosabatlar menejeriga qo’yiladigan talablar. Global menejer uchun etikaning ahamiyati. Xalqaro biznesda etika. Xalqaro biznesda biznes yuritishning asosiy mezonlari. Moliyaviy faoliyat etikasi. Xalqaro biznesda korrupsiya muammosi. Korrupsiyaga qarshi kurashish usullari. Menejer tomonidan uch toifadagi shaxslarning talablarini hisobga olish zarurati. Oddiy ishbilarmonlar uchun axloq kodeksi.

 1. “XALQARO TURIZM” FANI BO’YIChA

Xalqaro turizmni rivojlantirish

Xalqaro turizm predmeti va vazifalari. Turizm konsepsiyasi. Turizm konsepsiyasiga turlicha yondashuvlar. Turizm toifalari. Ichki turizm. Xalqaro turizm. Milliy turizm. Turizmning xalqaro klassifikasiyasi. Geografik omillar. Tabiiy geografik omillar. Iqtisodiy-geografik omillar. Iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy va demografik omillar. Sayohat xavfsizligi. Transport, aloqa tarmoqlari. Turistik infratuzilma. Ilmiy texnologiyalarni rivojlantirish (yangi texnologiyalar).

Qadimgi (antik) turizm. Qadimgi turizmning rivojlangan markazlari. XV asr oxiri – XVI asr o’rtalarida buyuk geografik kashfiyotlar. Xalqaro turizmning boshlanishi. Xalqaro turizmning rivojlanish davri. Xalqaro ommaviy turizmning o’sishi. Zamonaviy xalqaro turizmning rivojlanish dinamikasi. XX asrning birinchi yarmi – turistik oqimlar to’g’risidagi statistikaning boshlanishi. Xalqaro turizm statistikasi bo’limlari. Turistik oqimlar statistikasi. Turistik daromadlar va xarajatlar statistikasi.
Xizmat safarlari xarajatlari tarkibi. Turizmda statistik hisob olib borish uslublari. Turizmda maxsus kuzatuvlar. To’liq va ishonchli statistik ma’lumotlar.

Xalqaro turizmda globallashuv va madaniy xilma-xillik

Globallashuv konsepsiyasi. Globallashuvning ustunligi va tanqidiy yondashuvi. Globallashuv va turizm industriyasi. Globallashuv va madaniyat. Turizmda globallashuvning afzalliklari va kamchiliklari. Turizmda globallashuv muammolari. Globallashuvning kelajagi. Madaniy xilma-xillik konsepsiyasi. YuNESKOning madaniy xilma-xillik to’g’risidagi Butunjahon deklarasiyasi. Madaniy xilma-xillikning kelajagi. Turizm va mehmondo’stlik industriyasidagi madaniy xilma-xillik muammolari. Madaniyatni ta’riflash. Taraqqiyotda madaniyat. Madaniyatni mintaqalashtirish. Madaniyat va din. Dunyoning asosiy dinlari. Madaniy xilma-xillik va madaniyat darajalari. Turizm sohasidagi madaniyat turlari. Xizmat ko’rsatish konsepsiyasi. Xizmat ko’rsatishga qo’ng’iroq qilish. Xizmat ko’rsatish klassifikasiyasi. Xizmat ko’rsatishning asosiy ta’rifi. Turizmda xizmat ko’rsatish madaniyati. Xizmat ko’rsatishdan qoniqish.

Madaniyatning etikaga ta’siri. Etika haqida tushuncha. Turizmda etika. Turizmdagi bahsli masalalar etikasi. Turizm va mehmondo’stlik sohasi amaliyotidagi axloqiy nizolar.

Turizm etikasining global qoidalari. Inson xulq-atvori konsepsiyasi. Insonning xatti-harakatlariga ta’sir qiluvchi ekologik omillar. Inson xulq-atvori nazariyalari. Asosiy ehtiyojlar. Inson ehtiyojlariga ta’sir qiluvchi omillar. Turistik xatti-harakatlar konsepsiyasi. Turistik xulq-atvorni o’rganishning muhimligi. Yevropa, Osiyo, Afrika, Avstraliya, Hindiston, Lotin Amerikasi, Yaqin Sharq, Shimoliy Amerikadagi madaniy xilma-xillik.

Xalqaro turistik bozor

Turistik talabning tabiati. Ehtiyoj va talab. Turizmga qo’yiladigan talablar va asosiy ehtiyojlar. Xalqaro turizmda turistik talablarning to’liqligi va xilma-xilligi.
Xalqaro turizmda turistik talabning egiluvchanligi. Zamonaviy turizm talabi tendensiyasi. Turistik mahsulot konsepsiyasi. Turistik mahsulotlarning xususiyatlari. Turistik tovarlar va ularni ishlab chiqarish omillari. Turistik takliflar mohiyati. Turizm mahsulotlarini yetkazib berish va ishlab chiqarish xarajatlari. Turizmda taklifning mohiyati.

Turistik industriya konsepsiyasi. Transport sektori. Turizm taraqqiyoti tarixi

Transport va turizmning zamonaviy rivojlanish bosqichi. Joylashtirish sektori. Sayyohlarni kollektiv joylashtirish. Mehmonxonalar. Ixtisoslashtirilgan muassasalar. Kollektiv joylashtirishning boshqa vositalari. Zamonaviy davrda jahon mehmonxonalar bazalarining dinamikasi. Oziq-ovqat sektori. Restoranlar. Tez ovqatlanadigan restoranlar. Taomnoma. Kafe. Kafeteriy. Tamaddixonalar. Pisseriya. Furshetlar (shved stoli)ning asosiy mo’ljali.

Barlar. Sayrlar va shou sektorlari tushunchasi. Bir mavzuga doir ko’ngilochar bog’lar. Turoperatorlar va turagentliklar

Transmilliy korporasiyalar: ularning mohiyati, faoliyat turlari va shakllari. Mehmonxona obyektlaridagi TMKlar. Mehmonxonalar kompleksli tarmog’i. Franshiza. Mehmonxona konsorsiumlari. Franchayzing. Turizmning milliy iqtisodiyotga ta’siri. Qabul qiluvchi mamlakatlar iqtisodiyotiga EFC ta’siri. Qabul qiluvchi mamlakatlar iqtisodiyotiga TFP ta’siri. Turizmda axborot texnologiyalari va ularning mohiyati. Kompyuter orqali “bronlash” paydo bo’lishi va evolyusiyasi.  Bugungi kundagi “Amadeus” “bronlash” tizimi dinamikasi. Yangi imkoniyatlar uchun “Galileo” navigasiya tizimi. Internetda global distribyutor tizimi integrasiyasi. Turizmni boshqarishda Internet texnologiyalari.

Turistik saytlarning xususiyatlari va elementlari. Veb-saytlar xususiyatlari. Onlayn-bronlash bo’yicha asosiy xorijiy turistik saytlar. Bilimlarni boshqarish tizimi. Xalqaro sayyohlik tashkilotlari va sayohatlar.

Turizm sohasidagi xalqaro hamkorlik. Butunjahon turistik tashkiloti (BTT), uning tashkil etilishi, tuzilmasi va vazifalari. Dunyo bo’ylab nodavlat, tijorat va xalqaro milliy turizm tashkilotlari. Sayyohlik turlarini tashkil etishda turistik firmalarning roli va o’rni. Turoperatorlar. Bozor segmentlari bo’yicha turistik firmalar ixtisoslashuvi. Sayyohlik agentligi. Turoperatorlarning xalqaro turlarni tashkil etish xususiyatlari. Sayyohlarni qabul qilish bo’yicha turoperatorning asosiy vazifasi. Sayyohlik agentliklari texnologiyalari va funksiyalari. 

Xalqaro turizmning mintaqaviy rivojlanishi

Dunyo xaritasida Yevropaning roli va o’rni. Yevropa mintaqasining turistik manbalari. Yevropaning dunyo turizmiga qo’shgan hissasi. Yevropada xalqaro turizmning rivojlanish dinamikasi. Yevropaning turistik mamlakatlari. Fransuz sayyohligi. Ispaniyada turizm. Britaniya turizmi. Germaniya turizmi. Italiya turizmi. Rossiya Federasiyasi turizmi. Yevropa mintaqasining turistik mamlakatlari. Osiyo mamlakatlari. Jahon turizmida mintaqaning roli va o’rni. Osiyo mamlakatlarining turistik imkoniyatlari. Mintaqadagi ichki va xalqaro turizmning xususiyatlari va dinamikasi. Yaponiyada turizm. Xitoy turizmi. Hindistonda turizm. Turkiyadagi turizm. Malayziyadagi turizm. Indoneziyadagi turizm. Tailand turizmi. Koreya Respublikasining turizmi. Osiyo mintaqasining turistik davlatlari.

Amerikaning siyosiy xaritasi. Uning tuzilishi. Amerikaning turistik imkoniyatlari. AQSh – jahon turizmidagi yetakchi davlat. Uning xalqaro turizmdagi roli va hissasi. Kanada turizmi. Markaziy va Janubiy Amerikadagi turizm. Avstraliya mamlakatining geografik joylashuvi. Uning turistik imkoniyatlari. Turizm infratuzilmasi tarmoqlari. Avstraliya turizmining turlari va ularning geografiyasi. Avstraliya tibbiyoti – sog’lomlashtirish turizmi. Avstraliyada iqlimiy va dengiz sayohati. Afrikaning geografik joylashuvi. Uning turistik imkoniyatlari. Mintaqada ichki va xalqaro turizmni rivojlantirish yo’lidagi asosiy to’siqlar. Afrika turizmining aniq turlari va ularning geografiyasi.

Yaqin Sharq mamlakatlari dunyoning siyosiy xaritasida. Yaqin Sharq mamlakatlarining sayyohlik imkoniyatlari. Mintaqada ichki va xalqaro turizmni rivojlantirish. Yaqin Sharqdagi turistik mamlakatlar va markazlar. Misr turizmi. Isroil turizmi.

Xalqaro turizmning maxsus turlari va ularning rivojlanish xususiyatlari

Bo’sh vaqtda dam olish va ko’ngilochar turizm va uning xususiyatlari. Yevropa mintaqasida turizm va dam olish. Ko’ngilochar va rekreasion turizm uchun Amerika qit’asi. Osiyo qit’asida turizm va faol dam olish. Afrika va Avstraliyada turizm. Ishbilarmonlik turizmi, uning asosiy turlari. Xalqaro yarmarkalar. Xalqaro konferensiyalar va seminarlar. Biznes-forumlar, safarlar va geografiya. Kongress va ko’rgazma turizmi, uning turlari va geografiyasi. Intensiv turizm tushunchasi va uning geografiyasi. Diniy turizm tarixi. Diniy turizm turlari. Diniy turizmning nasroniylik markazlari. Diniy turizmning buddaviylik markazi. Diniy turizmning musulmon markazlari. Saudiya Arabistoni musulmon dinining markazi (Makka va Madina).
Davolanish-sog’lomlashtirish turizmi. Kurort va sanatoriylarning asosiy turlari (balneologik, iqlimiy va loy bilan davolovchi sihatgohlar). Sog’lomlashtirish turizmining asosiy markazlari. Yevropa davolash va sog’lomlashtirish turizmi.
Amerika davolash markazlari. Okeaniya, Afrika va Yaqin Sharq mamlakatlaridagi davolash va sog’lomlashtirish turizmi. Ekoturizm konsepsiyasi.

Ekoturizm ildizlari. Ekologik turizmni rivojlantirish xususiyatlari. Ekoturizmning xalqaro modellari. Milliy bog’lar. Maxsus qo’riqlanadigan hududlar. Zaxiralar. Davlat xarid agentliklari. Atrof-muhit monitoringining global (mintaqaviy) va mahalliy turlari. Zamonaviy ekologik turizmning tamoyillari va turlari. Qishloq turizmi tarixi. G’arbiy Yevropada qishloq turizmini tashkil etishning milliy modellari:

Britaniya modeli. Fransuz modeli. Nemis modeli. Yevropa mamlakatlarida qishloq turizmi geografiyasi. Qishloq turizmini rivojlantirish dasturi va strategiyasi. Sport turizmi turlari va ularning geografiyasi. Sport turizmining paydo bo’lishi, uning tarixi. Yevropa – chang’i mintaqasi. Shimoliy Amerika – chang’i mintaqasi. Osiyo-Tinch okeani chang’isi sporti. Rossiya Federasiyasida chang’i turizmining geografiyasi.

Tog’-chang’i kurortlarini tashkil etish va rivojlantirish masalalari. Golf turizmi tarixi va uning kelib chiqishi. Golf turizmi geografiyasi. Yevropa golf turizmi. Osiyo golf turizmi. Drayv turizmi. Uning paydo bo’lishi tarixi. Dunyodagi dayving turizmi geografiyasi. Ekstremal turizm. Uning turlari. Skeytbording. Snoubording. Skaysyorfing. Tog’ velosipedi sporti. Paraplanerizm. Speleoturizm (g’or turizmi). Xalqaro turizmning maxsus turlari (ilmiy turizm, biznes-turizm, etnik turizm, yoshlar turizmi, gastronomik turizm, kosmik turizm va boshqalar).

Asosiy adabiyotlar

O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016 yil 2 dekabr PF-4861-sonli “O’zbekiston Respublikasining turizm sohasini jadal rivojlantirishni ta’minlash chora-tadbirlari to’g’risida”gi Farmoni.

O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 5 iyun 355-sonli “Turoperator va mehmonxona xizmatlarini sertifikatlashtirish tartibi to’g’risidagi nizomni tasdiqlash haqida”gi Qarori.

O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016 yil 2 dekabrdagi PQ-2666-sonli “O’zbekiston Respublikasi turizmni rivojlantirish davlat qo’mitasi faoliyatini tashkil etish to’g’risida”gi Qarori.

O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 5 yanvar PF-5611-sonli “O’zbekiston Respublikasida turizmni jadal rivojlantirishga oid chora-tadbirlar to’g’risida”gi Farmoni.

Yuldashev N. K., Mirsaidova S. X., Goldman Ye. D. Innovasionniy menedjment. Uchebnik. – Tashkent: SGEU, 2011. – 312 s.

Yuldashev N. K. Strategicheskiy menedjment. Uchebnoye posobiye. – T.: TGUU, 2012. – 250 s.

Yuldashev N. K., Nabokov V. I. Teoriya upravleniya. Shkolniye uchebniki. – Tashkent, 2012.

Ivetta Rayzinger. Mejdunarodniy turizm kulturi i povedeniya. – Elsevier, 2009. – 450 r.

Bob Bratton. Mejdunarodnaya industriya gostepriimstva. – Oksford, Vperviye opublikovano, 2003. – 251 s.

Mamatkulov M. X. Bektemirov A. B., Tuxliyev I. S. Uchebnik "Mejdunarodniy turizm". – 2009. – 191 b.

Mamatkulov XM Uchebnik «Infrastruktura turizma». – T.: Izd-vo Filosofov Uzbekistana, 2011. – 335 s.

Qo’shimcha adabiyotlar

Bagiyev G. L., Tarasevich V. M., Ann X. Marketing. Uchebnik. – SPb: Piter, 2009. – 736 s.

Barisheva A. V. Ya doktor Innovasii: Uchebnoye posobiye. Boldin K. V., Ya doktor uggi. – M.: Dashkov i K. – 2008. – 382 s.

Vesnin V. R. Upravleniye v sxeme i prosrocheno: Uchebnoye posobiye. – M.: Prospekt, 2009. – 120 s.

 1. N. Ogoleva Innovasionniy menedjment: Uchebnoye posobiye Pod red. d. e. n., prof. L. N. Ogolevoy. – M.: INFRA-M, 2006. – 238 s.

Urokov A., Fedotov I. V. Model i optimizasiya modeley upravlencheskix resheniy. Uche NE derevnya Obie. – M.: Delo ANX, 2009. – 240 s.

Tuxliyev I. S., Xayitboyev R., Ibodullayev N. Ye., Amriddinova R. S. Osnovi turizma. Uchebnoye posobiye. – S.: SamISI, 2010. – 247 s.

Tuxliyev I. S., Xayitboyev R., Safarov B. Sh., Tursunova G. R. Osnovi turizma. Shkolniye uchebniki. Ministerstvo visshego i srednego spesialnogo obrazovaniya Respubliki Uzbekistan. – T.: Nauka i texnologii, 2014. – 332 s.

 1. Tuxliyev, T. Abdullayeva Upravleniye i organizasiya biznesa v turizme Uzbekistana. – T.: Gos. nauch. izd-Nasionalnaya ensiklopediya Uzbekistana, 2006. – 367 s.

Charlz A. Gyoldner, JR Brent Ritchie. Prinsipi turizma, praktiki, filosofii. – Nyu-Djersi: John Viley & Sons, 2012. – 514 s.

Kristofer Xollouey, Kler Xamfris, Rob Devidson. Biznes turizma. – Velikobritaniya: Pirson Edukeyshn, 2009. – 793 s.

Tuxliyev I. S., Xayitboyev R., Safarov B. Sh., Tursunova G. R. Osnovi turizma. Uchebnik. – Tashkent, 2014. – 389 s.

Baltabayev M. R., Tuxliyev I. S., Safarov B. Sh., Abduxamidov S. A. "Turizm: teoriya i praktika". Uchebnik. – Tashkent, 2018. – 405 s.

5A610302 – IQTISODIYoT VA TURIZMNI BOShQARISh

 1. «MENEJMENT» FANI BO’YIChA

Menejment rivojlanishining tarixi va buguni
“Menejment” fanining maqsad va vazifalari. Menejment rivojlanishining tarixiy shartlari. Zamonaviy o’zbek menejmentining xususiyatlari. Menejmentning vujudga kelishi. Mashinasozlikning rivojlanishi. Ko’p sonli bozor subyektlarining paydo bo’lishi, hajmining o’sishi va bozor munosabatlarining mustahkamlanishi. Raqobatning kuchayishi va bozor iqtisodiyotining barqarorligi boshqarishda professional yondashuv zarurligini asoslaydi. Yirik korporasiyalarning paydo bo’lishi va shunga mos ravishda faqat maxsus xodimlarni boshqarish hajmi va murakkabligining oshishi.

Aksiyadorlar o’rtasida mulkni konsolidasiya qilish (mustahkamlash) va kapitalni boshqarishning yangi maqsadlari paydo bo’lishi. Tadbirkorlarning sanoat inqilobi davrida yaratilgan texnologiyalardan foydalanishga bo’lgan urinishi. Boshqaruvning ilmiy maktablari. Ilmiy menejment maktabi. Boshqaruvning an’anaviy yoki ma’muriy maktabi. Inson munosabatlarini boshqarish maktabi. Etika maktabi yoki bixevioristika. Ilmiy boshqarish maktabi yoki miqdoriy usul. Vaziyatga oid yondashuv. Tizimli yondashuv. Jarayonli yondashuv. Mamlakat boshqaruvining rivojlanishi. Boshqaruvning xorijiy modeli. Boshqaruvning Amerika modeli. Yaponiyaning boshqaruv modeli. G’arbiy Yevropa boshqaruv modeli.

Boshqaruvning nazariy asoslari

Menejment va boshqarish. Moliyaviy menejment. Innovasion boshqarish. Savdo-sotiqni boshqarish. Boshqaruv tizimi va mohiyati. Boshqaruv tizimi va boshqariladigan quyi tizimlar. To’g’ridan-to’g’ri muloqot. Teskari aloqa. Boshqaruv tizimining tuzilishi. Boshqaruvga yondashish. Ilmiy yondashuvlar va boshqaruv tamoyillari. Boshqaruv usullari. Ma’muriy yondashuv. Qayta tiklanadigan yondashuv. Dinamik yondashuv.

Kompleksli yondashuv. Marketingga doir yondashuv. Normativ yondashuv. Axloqiy yondashuv. Jarayonli yondashuv. Tizimli yondashuv. Vaziyatga oid yondashuv. Vazifaga muvofiq yondashish. Boshqaruv tamoyillari. Mehnat taqsimoti prinsipi. Hokimiyat va javobgarlik prinsipi. Intizom prinsipi. Suverenitet tamoyili. Harakat birligi prinsipi. Shaxsiy qiziqishlarni bo’ysundirish. Xodimlar ish haqini to’lash tamoyili. Markazlashtirish tamoyili. Zanjir reaksiyasi prinsipi. Ketma-ketlik prinsipi. Adolat tamoyili. Xodimlarni hurmat qilish prinsipi. Tashabbus prinsipi. Korporativ ruh tamoyili. Boshqaruv usullari. Iqtisodiy boshqaruv usullari. Ma’muriy boshqaruv usullari. Ijtimoiy-psixologik boshqaruv usullari.

Mehnatni boshqarish usullari

Mehnatni boshqarish tabiati. Iqtisodiy o’sishning turli bosqichlarida mehnatni boshqarish turlari. F. Teylor g’oyasi bo’yicha mehnatni boshqarish usullari. Mehnatni texnokratik boshqarish. Sanoatda bandlik va mehnat munosabatlarining umumiy tamoyillarini o’rnatish. D. MakGregorning “X” va “Y” haqidagi nazariyasi. Mehnatni innovasion boshqarish.
Mehnatni innovasion boshqaruvga o’tishining asosiy omillari va shartlari. Korporasiyalarda “Sifat to’garaklari” ishchi guruhlarini yaratish.

Boshqaruv texnologiyasi

Boshqaruv jarayoni. Boshqaruv funksiyalari. Rejalashtirish. Maqsadlar. Tashkil etish. Motivasiya. A. Maslou g’oyasi bo’yicha ehtiyojlar iyerarxiyasi. Muvofiqlashtirish. Boshqaruvda axborot va aloqa. Tashkilot va atrof-muhit o’rtasidagi kommunikasiyalar. Ishlab chiqarish bo’limlaridagi kommunikasiyalar va bosqichlarni boshqarish. Shaxslararo muloqot. Bo’limlararo kommunikasiyalar. Norasmiy kommunikasiyalar. Kommunikasiya jarayoni. Kommunikasiya tarmoqlarining namunalari. Boshqaruv qarorlari. Qaror ijrosini tashkil etish. Qarorning bajarilishini nazorat qilish, faoliyat va qarorga tuzatish kiritish. Qarorning bajarilishini baholash.

Tashkilotlar va ularni boshqarish

Tashkilot tushunchasi va ularning tavsifi. Tashkilotning hayot sikli. Tashkilotlarning ichki muhiti. Tashkilotlarning tashqi muhiti. Tashkilot ichki va tashqi muhitining omillari va o’zgarishlari. Tashkilotlar faoliyatini guruhlash. Tashkiliy tuzilmalar turlari. Tashkilotning tashkiliy tuzilmasi. Mehnatning gorizontal bo’linishi. Mehnatni vertikal ravishda taqsimlash.  Oddiy yoki yo’nalishli tuzilma. Boshqaruvning tashkiliy tuzilmasi. Oddiy (yo’nalishli) tashkiliy tuzilma. Boshqaruvning yo’nalishli-shtab tuzilmasi. Boshqaruvning matrisali tuzilmasi. Bo’linma (yoki alohida) tashkiliy tuzilma. Mahsulotlarning tashkiliy tuzilishi. Mintaqaviy tashkiliy tuzilma. Iste’molchiga yo’naltirilgan tashkiliy tuzilma. Boshqaruvning kombinasiyali tuzilmasi. Asosiy tashkiliy-huquqiy shakllar. Mas’uliyati cheklangan jamiyat. Qo’shimcha mas’uliyatli jamiyat. Aksiyadorlik (ulushli) jamiyati. Sho’ba va bog’lovchi jamiyatlar. Davlat unitar korxonalari. Notijorat tashkilotlar. Jamiyat kooperativlari. Kartel. Sindikat. Trest. Konsern. Konsorsium.
Sanoat xoldinglari. Tadbirkorlik hamjamiyatlari. Virtual korporasiya.
Tashkilot rivojlanishining zamonaviy tendensiyalari. Tarmoqli tashkilotlar. Korxonalarning yangi turlari. Boshqaruvning samaradorligi.

Zamonaviy menejer

Menejer: umumiy tushuncha, shaxsiy va professional xususiyatlar, vazifalar. Korxona menejerlari darajasi.
Menejer va yetakchi. Yetakchining an’anaviy konsepsiyasi. Menejer va yetakchi o’rtasidagi farq. Yetakchilik xususiyatlari nazariyasi. Yetakchilik xulq-atvori konsepsiyasi.  Vaziyatga oid yetakchilik konsepsiyasi. Tannenbaum-Shmidt yetakchilik xulq-atvori kontinuumi (cheksizlik). Vaziyatga oid yetakchilik modellari (F. Fidler). Xersi va Blansharning vaziyatga oid yetakchilik modeli. Xauz va Mitchell g’oyasi bo’yicha yetakchilikning “yo’l-maqsad” modeli. Vrum-Yetton-Yago g’oyasi bo’yicha qaror qabul qilish modeli. Yetakchilikning yangi konsepsiyalari. Xususiyatli yetakchilik konsepsiyasi. Favqulodda qobiliyatga doir yetakchilik konsepsiyasi. Tubdan o’zgaruvchan yetakchilik konsepsiyasi. Menejer usuli. Boshqaruv usullarining tarkibi. Boshqaruvning demokratik usullari. Xizmat etikasi va odob-axloq qoidalari (etiket). Menejer imiji. Imij tushunchasi. Tadbirkorlik etikasi. Nutq madaniyati. Tadbirkor etiketining milliy xususiyatlari.

Mehnatni tashkil etishni boshqarish

Samaradorlik: xarakteristikasi, xususiyatlari, turlari. Evristik ish. Ma’muriy ishlar. Operatorning ishi. Boshqaruv ishini ilmiy tashkil etish. Rahbariyatning o’z-o’zini boshqarishi. Menejment tomonidan vaqt va imkoniyatlardan mustaqil foydalanish. O’z sog’lig’ini saqlash va mustahkamlash. Ongli boshqaruv. Ishda ham, hayotda ham qiyinchiliklarni yengib o’tish. O’z-o’zini boshqarish sikli. Maqsadni aniqlash. Ish qobiliyatining o’rtacha statistik o’zgarishlari. Ma’lumot bilan ishlash. Telefon orqali muloqotlar. Yozishmalarni oqilona amalga oshirish. Menejer faoliyatini rejalashtirish va uni tashkillashtirish vositalari.

Guruh dinamikasi

Jamiyat tushunchasi, turlari va rivojlanish bosqichlari. Mehnat jamoasi. Ta’sir va ustunlik. Majburlikka asoslangan boshqaruv. Mukofotlashga asoslangan boshqaruv. Ekspertlar boshqaruvi. Namunaviy va xarizmatik boshqaruv. Qonuniy boshqaruv.
Resurslarga ega bo’lishga asoslangan boshqaruv. Axborot olish va undan foydalanishga asoslangan boshqaruv. Ziddiyatlarni boshqarish. Qarama-qarshiliklar funksiyasi. Ichki ziddiyat. Shaxslararo ziddiyat. Shaxs va guruh o’rtasidagi ziddiyat.
Guruhlararo ziddiyat. Kartografik usul. Qarama-qarshiliklar xaritasi. Nizolarni hal qilishning tuzilma usullari. Nizolarni hal qilishning shaxslararo usullari. Xodimlarni boshqarish. Xodimlarni tanlash.
Xodimlarni tanlashning ichki va tashqi manbalarini taqqoslash. Menejerning tadbirkorlik xususiyatlarini baholash. Avtoritar boshqaruv. Xodimlardan foydalanish.

Biznes boshqaruvi

Korxonani boshqarish texnologiyasi bosqichlari. Korxonaning imkoniyatlaridan foydalanish dinamikasi va uning ishlash tarkibi, bozor ulushini baholash. Korxona quvvatining raqobatbardoshligini baholash.

Korxonaning iqtisodiy kuchi

Korxonaning yo’qotishlari va zaxiralarini tahlil qilish. Korxonaning raqobatbardoshligini oshirish uchun strategiya va taktikani tanlash. Tanlangan strategiya va taktika asosida korxona quvvatining raqobatbardoshligini oshirish bo’yicha chora-tadbirlarni amalga oshirish. Korxona imkoniyatlarining raqobatbardoshligi. Ko’rsatkich usuli. Matrisali usul. Korporativ kuch va matrisaning kontur qobiliyati. Korxona sig’imi uchun zaxira. Korxonaning raqobatbardoshligi kuchi tarkibi va dinamikasi.

 1. “TURIZM IQTISODIYoTI” FANI BO’YIChA

Xizmat ko’rsatish sohasida turizm xizmatlarining roli

Turizmning iqtisodiy mohiyati. Jamiyat iqtisodiyotida turizmning roli. Turistik yo’nalish sifatida sayyohlar tipologiyasi. Turizm turlari va shakllari. Turizmning asosiy mezonlari. Turizm, turistik xizmatlarning tarkibi. Ichki turizm. Xalqaro turizm. Rejalashtirilgan turizm. Tashabbusli turizm. Turizmning jamiyat iqtisodiyotidagi o’rni.

Turistik xizmatlar bozorining rivojlanish xususiyatlari

Turizm bozorining tushunchasi va vazifalari. Turizm bozorining tuzilmasi. Turizm bozoriga ta’sir ko’rsatadigan asosiy omillar. Erkin raqobat. Turistik mahsulotlarning sifati va xavfsizligi uchun asosiy normativlarning mavjudligi. Iste’molchining erkin tanlovi. Turistik mahsulot savdosining funksiyasi va ahamiyati. Turistik mahsulotlarni xarid qilish. Mehnat bozori. Moliya bozori. Investisiya bozori. Turistik bozor segmentasiyasi.

Turizmda tadbirkorlik va tijorat faoliyati asoslari

Turizmda tadbirkorlik faoliyatining tarkibi va mazmuni. Turizmda tadbirkorlik faoliyati turlari. Turoperatorlar va turoperatorlik funksiyalarini tashkil qilish. Turistik bozorda turagentlik tijorat faoliyati turi sifatida. Turizmda marketing faoliyati. Turizmdagi umumiy tendensiyalar.

Turistik xizmatlarni rivojlantirish. Turistik agentligi. Turizm sanoatining iqtisodiy asoslari

Turizm industriyasi konsepsiyasi. Turizm korxonalarining faoliyati. Turistik biznes sohasidagi tashkiliy-huquqiy shakllar. Turistik talab.
Sayyohlik industriyasi. Sayyohlik sanoati mahsulotlari. Sayohat agentligi. Tashkiliy funksiya. Marketing funksiyasi. Ishlab chiqarish funksiyasi. Sotish funksiyasi. Moliyaviy funksiya. Boshqaruv funksiyasi. Turistik kompaniyaning asosiy vazifalari. Korxonalarning tashkiliy-huquqiy shakli. Kompaniya. Xususiy korxona. Mas’uliyati cheklangan jamiyat. Aksiyadorlik jamiyati. Turistik ofis. Turistik korxonaning vazifalari.

Turistik mahsulotning iqtisodiy tabiati

Turistik mahsulotning mohiyati. Turistik paket (to’plam). Turistik mahsulotlar tarkibi. Yalpi turistik mahsulot. Turistik mahsulotlar turlari. Turistik markaz. Manzilni aniqlash xizmatlari. Transfer. Turistik paket. Tur. Moddiy xizmatlar. Ijtimoiy-madaniy xizmat.

Turistik mahsulotlarni ilgari surish

Savdo nuqtalarini shakllantirish. Turistik mahsulotni sotish tavsifi. Turizm mahsulotlarini ilgari surish tizimi. Turizmda reklama. Ichki savdo kanallari. Tashqi savdo kanallari. Savdo ofisi. Kontragent filiali. Reklama. Reklama maqsadi. Turistik mahsulotlarni ilgari surishning obyektiv ehtiyoji.

Turizmda kelishuv munosabatlari

Turistik korxonalarning mahsulotlarni sotish bo’yicha asosiy sheriklik. Turizm sohasida agentlik bitimlarini tuzish usullari. Turizm bo’yicha kelishuv uchun zarur shart-sharoitlar. To’lov imkoniyatlari. Turizm korxonalarining turistik mahsulotlarni sotishi. Turizm korxonalari mahsulotlarini (xizmatlarini) standartlashtirish va sertifikatlash.
Turizm korxonalari mahsulotlarini (xizmatlarini) standartlashtirish va sertifikatlash jarayonining mohiyati. Turizm korxonalarida sifatli xizmatlarni yaratish shartlari. Turistik korxonalar mahsulotlari (xizmatlari)ning hayot sikli. Mahsulot(xizmat)ning sifati va standartlanishi.

Turistik korxonalarni boshqarish

Turizm korxonalari faoliyatini boshqarishda obyektiv ehtiyoj. Turistik biznesni boshqarish prinsiplari, maqsad va vazifalar. Turistik korxonalarda tashkiliy tuzilma va boshqaruv funksiyalari. Turistik korxonalarni boshqarish va samaradorligini oshirish yo’llari. Turizm korxonalarini boshqarish. Boshqaruv tizimi. Turizm korxonalarini boshqarish tizimi. Turizm korxonalarida boshqaruv maqsadi.

Xizmat ko’rsatish sohasida xalq xo’jaligi faoliyatini rejalashtirish xususiyatlari

Rejalashtirishning xususiyati va ahamiyati. Rejalashtirishning uslubiy prinsiplari va tamoyillari. Turizm korxonalarida rejalashtirish va prognozlash. Turizm korxonalarini rivojlantirish rejasining asosiy bo’limlari va ko’rsatkichlari. Turizm korxonalarining biznes-rejasi. Rejalashtirish. Turistik faoliyatni rejalashtirish maqsadi.
Rejalashtirish usullari. Biznes-reja. Marketing strategiyasi.

Turizmda iqtisodiy samaradorlik

Samaradorlik konsepsiyasi. Turizm korxonalari faoliyatining ko’rsatkichlari. Turistik korxonalarning samaradorligini oshirish yo’llari. Iqtisodiy samaradorlik. Ijtimoiy-iqtisodiy samaradorlik. Turizm korxonalarining moddiy-texnik (logistik) bazasi. Turistik korxonalarning moliyaviy-xo’jalik faoliyati ko’rsatkichlari.

Turistik korxonalar xarajatlari

Xarajatlar tushunchasi va ularning iqtisodiy tarkibi. Turizm korxonalari xizmatlarining qiymati. Korxona xarajatlarining klassifikasiyasi. Ishlab chiqarish xarajatlarining shakllari. Xarajatlar tuzilishiga ta’sir etuvchi omillar. Mahsulot qiymati. Moddiy resurslar. Belgilangan doimiy xarajatlar. O’zgaruvchan xarajatlar. Amortizasiya. Qiymat. To’lovlar. Biznes xarajatlari. Lizing. Foyda.

Turistik obyektlardagi daromad, foyda va rentabellik

Korxonaning daromadlari va foydasi manbalari. Korxona rentabelligini oshirish yo’llari. Rentabellikning mohiyati va ko’rsatkichlari. Korxonaning sof foydasini taqsimlash tartibi. Daromad. Rentabellik. Aktivlarni qaytarish.

Turizm korxonalarining moliyaviy barqarorligi

Turizm korxonalaridagi moliyaviy munosabatlar. Moliyaviy barqarorlik va tijorat siyosati. Turistik korxonalarning moliyaviy barqarorligini tahlil qilish. Moliyaviy munosabatlar. Xususiy moliyaviy resurslar. Qarz (zayom) mablag’lari. To’lov imkoniyati. Ish haqi. Mukofotlar. Byudjet. Soliq. Ustav fondi. Fondlar. Likvidlilik.

Turizm korxonalarining asosiy mablag’lari (kapitali)

Turizm korxonalarining asosiy fondlari tushunchasi va tuzilishi. Turizm korxonalarining ishlab chiqarish fondlari strukturasi. Turistik korxonalarning nomoddiy aktivlari. Asosiy vositalar va nomoddiy aktivlarning turlari va hisobi.
Asosiy vositalarning eskirishi va amortizasiyasi. Turizm korxonalarida asosiy vositalardan foydalanish ko’rsatkichlari va ularni takomillashtirish yo’llari. Turizm korxonalari kapitali. Xususiy kapital. Asosiy vositalar. Nomoddiy aktivlar. Qayd etilgan ishlab chiqarish fondlari.

Turizm korxonalarining aylanmasi

Turizm korxonalarining aylanma kapitali konsepsiyasi, tarkibi va tuzilishi. Turizm korxonalarining aylanmasi va aylanma ko’rsatkichlari. Aylanma mablag’larga ehtiyojni aniqlash. Aylanma kapital. Aylanma vositalar fondlari.

Turizm industriyasida mehnatni tashkil etish va xodimlarni boshqarish

Turizm korxonalarida mehnatning tashkil etilishi. Mehnat resurslarining miqdoriy tavsifi. Ishchi kuchining ko’rsatkichlari. Ish vaqti va undan foydalanish. Turizmdagi mehnatning xususiyatlari. Ish haqi. Ish haqi shakllari.

Turizm korxonalarida ish haqi va mehnat unumdorligi

Ish haqining xususiyati. Turizm korxonalarida ish haqi shakllari. Turizm korxonalari ish haqi fondi tarkibi. Turistik korxonalardagi mehnat unumdorligi.

Turistik biznesda narx siyosatini amalga oshirish

Narxlash mexanizmlari. Turistik xizmatlar bozorida narx va talabning o’zaro ta’siri. Narx va taklif o’rtasidagi nisbat. Bozor va narx tuzilishi, narxlash, talab. Talab summasi. Taklif hajmi. Egiluvchanlik. Turistik xizmatlar bozorining tuzilishi. Narxlash.

Turizm sohasidagi narxlashning xususiyatlari

Turistik tashkilotlarda narxlashning ahamiyati. Narxlash usullari. Turistik mahsulot usullari. Narxlash. Pul. Bozor iqtisodiyoti sharoitidagi qiymat. Narxlash. Narx omillari. Turistik xizmatlar qiymati elementlari. Narx tuzilishi.

Turizm sohasidagi investisiya loyihalarining samaradorligini baholash

Investisiyalarning iqtisodiy mohiyati. Investision loyihalar konsepsiyasi. Investisiya loyihalarini moliyalashtirish va investisiya resurslarining qiymatini aniqlash. Investisiyalarning iqtisodiy samaradorligini baholash. Investision loyiha konsepsiyasi. Investisiya manbalari. Investisiyalarning qaytarilishi (qoplanishi) muddati.

Turizm sohasida marketing tadqiqotlari va xavflarni boshqarish

Marketing asoslari. Tanlov an’analari. Tarmoqni rivojlantirish istiqbollari. Xavf-xatarlarni klassifikasiyalash. Biznes xatarlari. SWOT tahlili nazorat kartasi. Turizm. Mehmonxona. Mehmondo’stlik industriyasi. Korxona. Moliyaviy resurslar. Segment. Marketing. Bronlash. Raqobat. Differensializasiya. Strategiya. Agressiv, konservativ boshqaruv. Valyuta.

Asosiy adabiyotlar

O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016 yil 2 dekabr PF-4861-sonli “O’zbekiston Respublikasining turizm sohasini jadal rivojlantirishni ta’minlash chora-tadbirlari to’g’risida”gi Farmoni.

O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 5 iyun 355-sonli “Turoperator va mehmonxona xizmatlarini sertifikatlashtirish tartibi to’g’risidagi nizomni tasdiqlash haqida”gi Qarori.

O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016 yil 2 dekabrdagi PQ-2666-sonli “O’zbekiston Respublikasi turizmni rivojlantirish davlat qo’mitasi faoliyatini tashkil etish to’g’risida”gi Qarori.

O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 5 yanvar PF-5611-sonli “O’zbekiston Respublikasida turizmni jadal rivojlantirishga oid chora-tadbirlar to’g’risida”gi Farmoni.

O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 4 iyul PQ-3836-sonli “O’zbekiston Respublikasiga xorijiy fuqarolarning kirishi tartibini optimallashtirishga doir qo’shimcha chora-tadbirlar to’g’risida”gi Qarori. – Xalq so’zi, 2018 yil, 6 iyul.

Yuldashev N. K., Mirsaidova S. X., Goldman Ye. D. Innovasionniy menedjment. Uchebnik. – Tashkent: SGEU, 2011. – 312 s.

Yuldashev N. K. Strategicheskiy menedjment. Uchebnoye posobiye. – T.: TGUU, 2012. – 250 s.

Yuldashev N. K., Nabokov V. I. Teoriya upravleniya. Shkolniye uchebniki. – Tashkent, 2012.

Sharifxodjayev M., Yabdullayev. Upravleniye. Uchebnik. – T.: Instruktor, 2002. – 464 s.

«Innovasionnaya ekonomika po tipu ekonomiki» / Pod obщyey red. A. N. Folomeva. – M.: RANS, 2008. – 388 s.

Qo’shimcha adabiyotlar

Bagiyev G. L., Tarasevich V. M., Ann X. Marketing. Uchebnik. – SPb: Piter, 2009. – 736 s.

Barisheva A. V. Ya doktor Innovasii: Uchebnoye posobiye. Boldin K. V., Ya doktor uggi. – M.: Dashkov i K. – 2008. – 382 s.

Vesnin V. R. Upravleniye v sxeme i prosrocheno: U che no posobiye. – M.: Prospekt, 2009. – 120 s.

 1. N. Ogoleva Innovasionniy menedjment: Uchebnoye posobiye Pod red. d. e. n., prof. L. N. Ogolevoy. – M.: INFRA-M, 2006. – 238 s.
 2. P. Goncharenko «Innovasionniy menedjment»: Uchebnoye posobiye. – M.: KNORUS, 2005. – 544 s.

Urokov A., Fedotov I. V. Model i optimizasiya modeley upravlencheskix resheniy. Uche NE derevnya Obie. – M.: Delo ANX, 2009. – 240 s.

Tuxliyev I. S., Xayitboyev R., Ibodullayev N. Ye., Amriddinova R. S. Osnovi turizma. Uchebnoye posobiye. – S.: SamISI, 2010. – 247 s.

Tuxliyev I. S., Xayitboyev R., Safarov B. Sh., Tursunova G. R. Osnovi turizma. Shkolniye uchebniki. Ministerstvo visshego i srednego spesialnogo obrazovaniya Respubliki Uzbekistan. – T.: Nauka i texnologii, 2014. – 332 s.

 1. Tuxliyev, T. Abdullayeva Upravleniye i organizasiya biznesa v turizme Uzbekistana. – T.: Gos. nauch. izd-Nasionalnaya ensiklopediya Uzbekistana, 2006. – 367 s.

Charlz A. Gyoldner, JR Brent Ritchie. Prinsipi turizma, praktiki, filosofii. – Nyu-Djersi: John Viley & Sons, 2012. – 514 s.

Kristofer Xollouey, Kler Xamfris, Rob Devidson. Biznes turizma. – Velikobritaniya: Pirson Edukeyshn, 2009. – 793 s.

Tuxliyev I. S., Xayitboyev R., Safarov B. Sh., Tursunova G. R. Osnovi turizma. Uchebnik. – Tashkent, 2014. – 389 s.

Baltabayev M. R., Tuxliyev I. S., Safarov B. Sh., Abduxamidov S. A. "Turizm: teoriya i praktika". Uchebnik. – Tashkent, 2018. – 405 s.

Bagumgaryan L. V. Obnovleniye do turizma v turizme. Uchebnoye posobiye. – M.: KNORUS, 2016. – 286 s.

Gracheva O. Yu. Organizasiya turisticheskogo biznesa: texnologii turizma. Uchebnoye posobiye. – M.: Dashkov i K, 2017. – 276 s.

Dmitriyev. Torgoviy flot Ekonomika turistskogo rinka. Uchebnik. – M. : UNITI-DANA, 2016. – 311s.

Zayseva N. A. Menedjment v sfere obslujivaniya i turizma. Uchebnoye posobiye. – M. : FORUM, 2016. – 368 s.

Abduvoxidov A., Kutlimurotov F. Ekonomika turizma. Uchebnoye posobiye. – T.: TDIU, 2011. – 180 b.

Aliyeva M. T. Ekonomika turisticheskix stran. Shkolniye uchebniki. – T. : TDIU, 2011. – 339 s.

Abduvoxidov A., Aliyeva M., Kutlimurotov F. Ekonomika turizma. Uchebnoye posobiye. T.: TDIU, 2006. – 130 s.

Magistraturaga o’qishga kirishda abituriyentlarning imtihon fanlari bo’yicha bilimlarini baholash MEZONLARI

Magistraturaga qabul qilish “Oliy ta’lim muassasalari magistraturasiga o’qishga qabul qilish tartibi to’g’risi”dagi Nizomning 2-Ilovasi asosida O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 20 iyundagi 393-sonli Qaror bilan tasdiqlangan “Oliy ta’lim muassasalarida o’qishdan chetlatish, qayta tiklash va o’tkazish, o’qishga qabul qilish tartibi to’g’risida”gi Qarori; O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 8 iyundagi PQ-3769-sonli “2018/2019 o’quv yilida O’zbekiston Respublikasining oliy o’quv yurtlariga o’qishga qabul qilish to’g’risida” gi Qarori bilan tasdiqlangan xujjatlar asosida amalga oshiriladi.

Shuningdek, Kadrlar tayyorlash milliy dasturida yuqori malakali mutaxassislarga bo’lgan ehtiyojni qondirish bo’yicha belgilangan vazifalarni amalga oshirishga xizmat qiladi.

JAMI: 100 ball, shulardan:

Bitta savolga javob: maksimal ball – 35.

Ikkinchiga savolga javob: maksimal ball – 35.

Uchinchi savolga javob: maksimal ball – 30.

TARKIBI

MUTAXASSISLIK

BETLAR

5A230201 – Menejment (turizm, mehmonxona biznesi va  ommaviy tadbirlar)

2

5A230201 – Menejment (xalqaro mehmondo’stlik va turizm)

17

5A610302 – Iqtisodiyot va turizmni boshqarish

30

Baholash mezonlari 

45

Aloqalar

140104, O’zbekiston Respublikasi, Samarqand shahri, Universitet xiyoboni, 17

Ijtimoiy tarmoqlar